Regulamin
Regulamin korzystania z serwisu internetowego
www.SerwisDomu.pl

 

Zależy nam, by wszyscy użytkownicy naszego Serwisu czuli się pewnie i bezpiecznie. Dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników. Dzięki temu każdy Użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z zasadami.

 

Ogólne założenia

 

-  Regulamin zawiera warunki korzystania z serwisu www.SerwisDomu.pl ("Serwis")

 

-  Serwisy działające w ramach platformy www.SerwisDomu.pl są platformą komunikacyjną pozwalającą znaleźć wykonawcę prac remontowo-budowlanych lub innych prac związanych z domem i ogrodem. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania wykonawcy któremu przekazano dane Użytkownika, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a wykonawcą. Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek ciężarów na rzecz Administratora Serwisu związanych z przekazaniem potencjalnemu wykonawcy danych Użytkownika ani zawarciem przez Użytkownika umowy z wykonawcą. Administrator Serwisu świadczy usługi na rzecz potencjalnych wykonawców prac zlecanych przez użytkowników Serwisu.

 

-  Administratorem Serwisu jest SerwisDomu.pl sp. z o.o. z siedzibą w Sądkowa 81, kod pocztowy 38-204 Tarnowiec, ("Administrator").

 

-  Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej bok@SerwisDomu.pl

 

-  Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.

 

Rejestracja

 

-  Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, jest możliwe poprzez wysłania zapytania o możliwość wykonania usługi poprzez formularz kontaktowy lub zapisanie się w bazie klientów Serwisu ("Rejestracja"). Wysłanie lub zapisanie się w Serwisie wymaga akceptacji warunków regulaminu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.


-  Rejestracja, to proces zbierania informacji dotyczących osoby odwiedzającej Serwis, nie posiadającej Konta ("Użytkownik Anonimowy"), mający na celu zebranie wszystkich danych wymaganych do założenia Konta ("Konto"). Proces rejestracji kończy się zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika Anonimowego oraz wciśnięciem przycisku Dalej na stronie rejestracji.


-  Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil lub Ofertę przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu lub Oferty przez Serwis, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:


     - dokładnego adresu zamieszkania (Ulicy oraz numeru domu),

     -  adresu email,

     -  nr. telefonu


-  Podczas Rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane.


-  Użytkownicy anonimowi, którzy nie przeszli pomyślnie przez proces Rejestracji, nie mają możliwości składania zleceń w Serwisie.

-  Korzystając z Serwisu i akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazywanie przez Administratora Serwisu danych Użytkownika potencjalnym wykonawcom umów, których przedmiotem będą zlecane przez Użytkownika prace.

 
Zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu i zasady korzystania z Serwisu

 

-  Użytkownik ma możliwość przesłania zapytania ofertowego.


-  Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego Konta z Serwisu. Użytkownik może tego dokonać poprzez wysłania zgłoszenia na adres mail. bok@SerwisDomu.pl


-  Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych przez Użytkowników w Profilu oraz na Forum.


-  Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych na zdjęciach.


-  Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:


-  posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i publikacja tego zdjęcia nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

-  wyraża zgodę na modyfikację zdjęć przez Administratora Serwisu (bez ich istotnej zmiany; procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).


-  Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Serwisie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi użytkowników Internetu, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa własności przemysłowej.


-  Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji ani danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom, bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.


-  Administrator dołoży wszelkich starań aby treść Ofert, Profili oraz wszelkich publicznych informacji o Użytkowniku była możliwie zweryfikowana. W tym celu Administrator Serwisu, zastrzega sobie prawo do sprawdzania i moderacji Profili oraz Ofert dostępnymi mu sposobami, (np. telefon, email, serwis www) oraz weryfikacji referencji. Profile Użytkowników, którzy potwierdzili swoje dane osobowe, przesyłając kopię dowodu osobistego do Administratora Serwisu zostaną osobno oznaczone, w celu podkreślenia ich zwiększonej wiarygodności.


-  Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.


-  Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania kont Użytkowników, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin.


-  Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator Serwisu uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.


-  Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w serwisie reklam własnych i innych podmiotów.


-  W przypadku, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę, Administrator Serwisu może kierować do niego treści reklamowe z wykorzystaniem systemu poczty wewnętrznej i poczty elektronicznej.


-  Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, w miarę możliwości po uprzednim uprzedzeniu użytkowników.


-  Administrator może przesyłać użytkownikom informacje i ogłoszenia, w tym komunikaty techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu za pomocą systemu wewnętrznej poczty, pocztą elektroniczną lub wyświetlając je w Serwisie.

 

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu
 

-  Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.


-  Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej, możliwość realizacji przelewów pieniężnych lub posiadanie karty kredytowej.


-  Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.


-  Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie.


-  Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora Serwisu o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator Serwisu będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich.

 

Ograniczenia korzystania z Serwisu

 

-  Korzystając z Serwisu każdy jego użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


-  Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).


- Dodatkowym kosztem, jaki użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której użytkownicy korzystają.

 
Tryb reklamacyjne

 

-  Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być składane na adres elektroniczny bok@SerwisDomu.pl w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.


-  W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.


-  W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

 

Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora
 

-  Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie, między innymi Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany i uaktualniania cen znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych elementów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Wszelkie wprowadzane zmiany nie mogą nieść negatywnych konsekwencji dla obecnych Użytkowników. W przypadku, gdyby wprowadzane zmiany miały nieść konsekwencje negatywne dla Użytkowników, Użytkownicy będą mogli zadecydować, według własnego uznania, czy rezygnują z korzystania z Serwisu.


-  Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Administratora zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.


-  Administrator dokłada wszelkich starań, by użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Administrator nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Administratora nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisach ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.


-  Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze, opinie, wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w Serwisie. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.


-  Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:


-  zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne;

-  zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

-  zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;

-  naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;

-  zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu (w zakresie objętym karalnością);

-  zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

-  zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo;

-  zawierających przekazy reklamowe.


-  Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, które nie były skutkiem zamierzonego działania lub zaniedbania Administratora Serwisu, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Serwis nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

 
Własność intelektualna

 

-  Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.


-  W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Administrator udziela użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.


-  W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).


-  Administrator zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).


-  Nazwy usług Administratora, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.


-  Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.


-  Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

 
Ochrona prywatności

 

-  Administrator postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Administratorowi w czasie korzystania z Serwisu.


-  Serwis jest skonstruowany w taki sposób, by przeglądając oferty nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych.


-  Dane osobowe Użytkowników zbierane są wyłącznie na potrzeby Serwisu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej oraz realizacji zleceń przekazanych przez Użytkownika, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych Administratora, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody akcji promocyjnych i reklamowych także innych podmiotów.


-  Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).


-  Przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.


-  Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisu w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.


-  Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników lub współpracowników Administratora, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.


-  Dane nie będą sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje: gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych, na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.


-  Dane Użytkowników, zgodnie z celem serwisu, są przekazywane tylko zainteresowanym ofertą Serwisu firmom partnerskim.


-  Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu współpracujących z Administratorem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.


-  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest SerwisDomu.pl sp. z o.o. z siedzibą w Sądkowa 81, kod pocztowy 38-204 Tarnowiec,. Każdy użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt z Administratorem na adres: bok@SerwisDomu.pl.


-  Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.


-  Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Administrator zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.


-  Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszych Serwisu są dla użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.


-  W Serwisie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).


-  Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu.

 
Postanowienia końcowe

 

-  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnienia nowych funkcji). Wszelkie wprowadzane zmiany nie mogą nieść negatywnych konsekwencji dla obecnych Użytkowników. W przypadku, gdyby wprowadzane zmiany miały nieść konsekwencje negatywne dla Użytkowników, Użytkownicy będą mogli zadecydować, według własnego uznania, czy rezygnują z korzystania z Serwisu, otrzymując zwrot wniesionych opłat za niewykorzystany okres użytkowania, czy też użytkują Serwis na dotychczasowych zasadach aż do wygaśnięcia wykupionych usług płatnych.


-  Zachęcamy użytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony - będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności.


-  We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


-  Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.


-  Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres: bok@SerwisDomu.pl lub tel. 570 15 15 77. Dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać każdą problematyczną sytuację.


-  Jeżeli zetknąłeś się w serwisie z treściami lub zachowaniami ze strony użytkowników, które uważasz za niewłaściwe lub naganne koniecznie napisz do nas na adres: bok@SerwisDomu.pl