Klauzula Informacyjna do zastosowania w umowach / porozumieniach pisemnych i ustnych , działaniach marketingowych, których stroną jest SerwisDomu.pl sp. z o.o. z siedzibą 38-204 Tarnowiec, Sądkowa 81 — Administrator powierzonych danych osobowych w ramach których zbiera dane w celu zawarcia i realizacji umowy / porozumienia oraz dla celów marketingowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

SerwisDomu.pl sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem KRS: 00000704258, NIP: 6852333675, informuje, że jest administratorem Pani/Pana/ Klienta danych osobowych podanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy / porozumienia.

 

Pani/Pana/ Klienta dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności:

 

  • - zawarcie umowy / porozumienia w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO
  • - zawarcie, wykonanie, rozliczenie, udokumentowanie, archiwizowanie zawartej umowy / porozumienia
  • - badanie poziomu satysfakcji Klientów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi
  • - oferowanie do sprzedaży towarów będących w ofercie handlowej Administratora. ;
  • - obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, reklamacji i skarg.

 

Podstawą prawną przetwarzania przez SerwisDomu.pl sp. z o.o. Pani/Pana/ Klienta danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 2 jest:

 

  • - wykonanie umowy / porozumienia (zgodnie z art. 6 ust. I lit. b RODO), której Pani/Pan Klient jest stroną
  • - prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. I lit. f RODO) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
  • - Pani/Pana/ Klienta dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez SerwisDomu.pl sp. z o.o. umów / porozumień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji, świadczących usługę handlową, świadczących usługę transportową, oraz usługi księgowe.
  • - Pani/Pana/ Klienta dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy / porozumienia a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy / porozumienia o współpracy .Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego dotyczącego naszej oferty handlowej w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażaną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, Ze się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
  • - Przysługuje Pani/Panu/ Klientowi prawo do żądania od SerwisDomu.pl sp. z o.o. dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie umowy / porozumienia oraz realizację celów marketingowych.